Blog

Control d’aliments de tercers països

Font: acofesal.org

La Unió Europea vetlla per la seguretat dels aliments procedents de tercers països. En les últimes setmanes, les iniciatives en aquest camp s’han centrat en països com Turquía i Ucraïna. Les deficiències en els controls oficials de mol·luscs bivalves procedents de Turquia han obligat la UE a restringir l’accés d’aquests productes al mercat comunitari. En canvi, s’han aixecat les mesures de control a l’oli de gira-sol d’Ucraïna, en no constatar irregularitats en els controls aleatoris realitzats per les autoritats europees. Aquest article detalla quin ha estat el cas dels mol·luscs bivalves de Turquia i de l’oli de gira-sol d’Ucraïna.

Microbiologia de mol·luscs bivalves de Turquia

En el cas de Turquia, el Reglament d’Execució (UE) nº 840/2014 de la Comissió, d’1 d’agost de 2014, pel qual es modifica, pel que fa al període d’aplicació, el Reglament d’Execució (UE) nº 743 / 2013, que introdueix mesures de salvaguarda relatives a les importacions de mol·luscs bivalves procedents de Turquia i destinats al consum humà, ha establert certes restriccions per a aquests productes.
La UE va detectar un elevat nombre d’enviaments no conformes de mol·luscs bivalves procedents de Turquia, que no complien les normes microbiològiques de la UE (Reglament 2073/2005). Amb l’objecte de protegir la salut humana, es van prendre les mesures oportunes per impedir la comercialització de productes procedents de Turquia no aptes per al consum humà.

Els mol·luscs bivalves vius i refrigerats tenen una vida en emmagatzematge molt breu, el que exclou la realització d’anàlisis a la frontera com a mesura comercial menys restrictiva. Aquests enviaments haurien quedat no aptes per al consum humà abans que arribessin els resultats del laboratori. Per tant, es van suspendre les importacions fins que les autoritats turques puguin oferir les garanties necessàries.
La resposta turca es recolza en mesures correctores que s’han iniciat per abordar les deficiències detectades en el sistema de control dels mol·luscs bivalves destinats a exportar-se a la UE.

Fins i tot comptant amb les mesures proposades, des de la UE (la OAV) es considera necessari un major control i, per això, les limitacions i restriccions a les exportacions continuaran operant fins al proper 4 agost 2015.

Oli de gira-sol d’Ucraïna

La situació amb l’oli de gira-sol d’Ucraïna és diferent, ja que després de les comprovacions motivades per la crisi de l’oli mineral, s’ha verificat que en l’actualitat tot és correcte i poden eliminar les condicions específiques existents per al control de les exportacions des de Ucraïna d’oli de gira-sol destinat a la UE.
Per aquest motiu, s’ha aprovat el Reglament d’Execució (UE) nº 853/2014 de la Comissió, de 5 d’agost de 2014, que deroga el Reglament (CE) nº 1151/2009, pel qual s’estableixen condicions particulars d’importació d’oli de gira-sol originari o procedent d’Ucraïna.

La UE ha desenvolupat un exhaustiu seguiment. En concret, des del 1 de gener de 2010, es controlen les importacions d’oli de gira-sol originari o procedent d’Ucraïna, mitjançant l’expedició sistemàtica de certificat confirmatori en cada un dels enviaments exportats a la UE (per part del Ministeri de Salut de Ucraïna). Després d’aquests controls, es constata a través de mostrejos aleatoris que s’han respectat els límits establerts (la partida no conté més de 50 mg / kg de parafina mineral) i, per això, es decideix aixecar aquestes mesures.

Show Comments (0)

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!